ایران کیسینگ

کیفیت اولویت ماست

روده گوسفندی

روده گوسفندی کوچکترین نوع روده طبیعی است که ظاهری تقریبا نیمه شفاف دارد و قطر آن بین 16 تا 28 میلی متر می‌‌رسد.

روده گوسفندی

روده گوسفندی به هنگ‌های 91 متری تقسیم می‌شوند. از روده گوسفندی برای تولید این محصولات استفاده می‌شود:

میانگین ظرفیت هر هنگ (91 متر)  روده گوسفندی

کیفیت

قطر

 کیلوگرم 16 – 15

AA– AB – B - BC

16-18  میلی متر

کیلوگرم 18 – 17  

AA– AB – B - BC

 18 – 20 میلی متر

کیلوگرم 23 – 21  

AA– AB – B - BC

20 – 22   میلی متر

 کیلوگرم 27 – 25  

AA– AB – B - BC

22 – 24  میلی متر

 کیلوگرم 29 – 27

AA– AB – B - BC

  24 – 26  میلی متر

 کیلوگرم 31– 29  

AA– AB – B - BC

 26 – 28  میلی متر

 کیلوگرم 34 – 31

AA– AB – B - BC

28  میلی متر به بالا

Natural Sheep Casing

آسیل گوسفندی

قسمت تمیز شده انتهای روده است که قطر آنها بین 55 تا 80 میلی‌متر می‌رسد و طول آنها هم بین 300 تا 600 میلی متر است. آسیل‌های گوسفندی برای تهیه انواع مختلف سالامی و هاگیس اسکاتلندی بسیار مناسب‌اند.

متوسط ظرفیت هر عدد آسیل گوسفندی  

کیفیت

قطر

 کیلو گرم  1

A

کمتر از    60 میلی متر

  کیلو گرم 1.5 –1

A

60 / 70  میلی متر

کیلو گرم به بالا   1.5

A

70  میلی متر به بالا

Diameter : -60 mm
Length : +250 mm

Diameter : 60/70 mm
Length : + 300 mm

Diameter : +70 mm
Length : +370 mm