ایران کیسینگ

کیفیت اولویت ماست

روده گاوی

روده گاوی در قیاس با روده گوسفندی کالیبر بزرگتری دارد و از آنها برای تولید سوسیس‌های فوق العاده با کیفیت و یا سوسیس‌های خام و پخته شده‌ای نظیر بوتیفارا استفاده می‌شود. سه قسمت مهم روده گاوی عبارتند از:

روده گاوی

این روده دایره‌ای شکل است و 40 متر طول دارد. از آنها برای پر کردن سوسیس‌هایی همچون لیونر، جگری، بولونیا، لهستانی و هولشتاینر استفاده می‌شود.

میانگین ظرفیت هر 30 متر روده گاوی  

کیفیت

قطر

 کیلو گرم 27 - 25

A– AB

30-32 میلی متر

 کیلو گرم 29 - 27

A– AB

32-35 میلی متر

32 کیلو گرم  - 29

A– AB

35-37 میلی متر

 کیلو گرم 35 - 32

A– AB

 37-40 میلی متر

 کیلو گرم 37 - 35

A– AB

 40-43  میلی متر

 کیلو گرم 39 - 37

A– AB

43-46 میلی متر

41 کیلو گرم  - 39

A– AB

46-50 میلی متر

 کیلو گرم به بالا  41

A– AB

50  میلی متر به بالا

روده شیرین

روده شیرین قسمت دراز روده است که دیواره ضخیم‌تری دارد و مقداری چربی هم به آن متصل است. این بخش از روده برای پر کردن سوسیس‌های خشک و نیمه خشکی همچون سلامی، بولونیا و لیور ورست ایده‌ال است.

میانگین ظرفیت هر 18 متر روده شیرین گاوی 

کیفیت

قطر

26 – 29کیلو گرم

A– AB

40-45 میلی متر

29 – 32 کیلو گرم

A– AB

45-50  میلی متر

32 – 36کیلو گرم

A– AB

50-55 میلی متر

36 – 41 کیلو گرم

A– AB

55-60 میلی متر

41 – 45 کیلو گرم

A– AB

60-65 میلی متر

45 کیلو گرم به بالا

A– AB

65  میلی متر به بالا

آسیل گاوی

آسیل گاوی قسمت تمیز شده انتهای روده گاو است که دیواره آن بافت مانند است و معمولا همراه چربی است. از آسیل گاوی برای تهیه محصولاتی همچون سلامی، کاپیکولا، بولونیا و مارتادلا استفاده می‌شود.

میانگین ظرفیت هر عدد آسیل گاوی

کیفیت

قطر

 کیلوگرم 3 – 2.5 

A

کمتراز 95  میلی متر

 کیلوگرم 3.5 – 3

A

95/115  میلی متر

  کیلوگرم  4–3.5  

A

 115/125  میلی متر

 کیلو گرم به بالا 4

A

125  میلی متر به بالا